PRODROMUS

VSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS.

PARS I.

Jpud eosdem Bibliopolas venumdatur :

Regni vegetabilis Systema naturale : sive Ordines, generaet spec plantarum secundum methodi naturalis normas digestaruiu descriptarum , auct. de Candolle. In-8. , tom. I et II. Pai 1818 et 1832 27

Icones seleclae plantarum quas in Systemate nniversali descri A. P. de Candolle , ex archetypis speciminibus a P. J. F. Tuq delinealae et editse a Benj. Delessert. Vol. primum exhibi Ranunculaceas , Dilleniaceas , Magnoliaceas , Anonaceas Menispermeas cum 100 fig. gr. in-4. 1820 35

Idem , charta velina , gr. in-4. 5o fr. Idem , gr. in-fol. 70 Exposition des Familles naturelles et de la Germination

Plantes, par Jaume-Saint-Hilaire; contenant, i°.la descripl de 2337 genres de botanique , et d'environ 4000 especes les p utileset lesplus inteVessantes ; 'i°. 1 17 planches, dont les figu Jessinees par 1'auteur et grave'es par Sellier, representent caracteres des familles naturelles et les d ifferens modes de gen nation. 4 vol. grand in-8. pap. grand raisin , fig. en noir. 36 Le meme , 2 vol. in-^. les planches en couleur, papier or< naire '. q6

Le menie , 2 vol. in-.j. lesplanchesencouleur, pap. vel. 192 i

l^PIS CRAPELfc

PRODRQMUS

SYSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS,

SIVE

ENU]\LERATIO CONTRACTA ORDl^UM GENERUM SPECIERUMQUE PLANTARUM

HUC USQUE COGNITARUM , JUXTA METHODI NATURALIS KORMAS DIGESTA J

Auctore AUG. PYRAMO DE CANDOLLE. PARS PRIMA

Sistens Thalainiflorarnm Ordihes LIV.

NEWy;.;iS

"A^ i, ^fy

PARISIIS,

Sumptibus Sociorum TREUTTEL et WURTZ, rue de Bourbon, 17.

VENITQUE IN EORTJMDEM BIBLIOPOLIIS

ARGENTORATI et LONDINI.

Ikl. DCCC XXIV.

PRtEFATIO.

V egetabilium nunc cognitorum imme/isus numerus , qui ad quinquaginta millia et ampliiis pervenitetin diesrapide crescit; necessitas omnia hasc inventa uno in opere disponendi et ordi- nandi juxta leges methodi naturalis, cujus commoda atque utilitates quotidie pleniiis inaperto sunt , me nuperinduxerant ad aggrediendum Systema universale Regni vegetabilis , cujus duo jam volumina in lueem prodiere. Ex hoc tempore multi meorum amicorum et nonnulli inter clarissimos artis herbariae siudiosos , saepe mihi exhibuerunt , quod operis tanti necessaria diuturnitas et quotidiana plantarum repertarum auctio inji- ciebant cupidinem maturius fruendi opere multo breviore, sedin brevitate sua completo ( si haec vox in Historiae naturalis lingua admitti queat) quod offerret synopsin statiis hodierni seientiae , et quo uterentur quasi duce, aut saltem quasi indice, Viatores , Hortorum Praefecti , Herbariorum Collectores, imo omnes Botanici qui inter innumeros libros a paucis annis editos, saepe incerti vagantur. Quiim igitur in redigendo Syste- mate dudum omnia cbllecta et omnia documenta tali labori idonea percepissem , in mente habui interrumpere librum susceptum, ut hujus operis Prodromum conficerem, cupiens tamen Systema resumerestatim ac, Prodromoedito, vota exple- vissem Botanicorum qui methodicam scientiae suas synopsin dudum efflagitant.

Non me fefellit hujus operis moles. Facile sensi quot in errores inciderem, diimtotum VegetabileRegnum recognoscere et recensere vellem , atque pariter enumerarem , tum species im- perfecte cognitas tum eas quoe diligenter descriptae fuerunt. Speravi tamen utilitatem talis operis, vel manco modo peracti haec inevitabilia menda excusaturam, et Botanicos exercitalos pro gratis habituros*" esse cautiones a meadhibitas, ut lector facili examini assertiones meas subjicere posset, et ut ingenue indicarem omnia quae mihi videntur dubia et incerta , vel in- complete descriptainter stirpes quas Botanici vulgd ut cognitas admittunt. Cupidus quam citissime in lucem emittendi hoc opus quod solummodo absolutum in pretio erit, libenter pro adjutoribus aliquot doctos Botanicos accepi : sic clarissimum Seringe , laborrbus circa Salices et Cerealia Helvetiae nec non

I. "

vj PR^EFATIO.

circa Potentillas et Aconita editis notum, non piguit ordinem herbariis meis afferre et sparsas adnotationes ab eo et a me ipso excerptas colligere ; ipse insuper nonnullos ordines vel nonnulla genera, congruenter proposito a me inito, digessit. Clarissimi Dunal, Choisy, de Gimgins, Otth , mihi hoc in primo volumine doctas aliquot monographias largiti sunt ; paribus monographiis ditabunt , ut spero , futura volumina, clarissimi Coulter , Guillemin et Duby ; hicce praeterea bene- vole excerpsit omnia quae recentiores scripseruntcirca Americae borealis plantas. Clar. Richard et Guillemin miro obsequio operam impenderunt in hujus libri typis corrigendis. Speciales animi grates ago clar. Richard qui , ut audivit me tali opere detentum, amicitise perspicuum testimonium dedit, simile opusase inchoatum prorsiis derelinquendo. Ceteriim qusecun- que fiagnienta mihi data sunt vel in posterum dabuntur , prae- fixum gerent nomen auctoris; horumque fragmentorum dun- taxat parliceps fui , communicando eorum auctoribus mea her- baria , nec noiraliquot notulas pridem a me collectaS, et susci- piendo leviusculum laborem singulas partes harmonice toto cum opere ordinandi.

Omnes species ex speciminibus in herbario meo asservatis descriptae , designantur solito signo ( v. s. ) ; qua cautione quis- que poterit agnoscere quaenam fiducia cuilibet articulo tri- buenda sit , secernere ea quae imputari mihi debeant iis ab in quibus merus narrator alienas observationes refero, agnoscere denique plantas quarum in herbario meo typos inveniet ; pote- runt et omnes quorum in animis esset specimina sicca mihi mittere , cognitis plantis quas possideo, statuere quae mittere aut vicissim poscere velint.

Quotiescunque Peregrinator ad me misit plantam adhuc ignotam , hanc srb ejus nomine memoravi et totum inventi sui honorem ei impertitus sum. In genere enixe conatus sum cuique meorum antecessorum meorumque coaevorum debitam laboribus suis gloriam tribuere. Si cui tamen aliquoties ab hac norma. deflexisse videor, affirmo hanc omissionem nunquam ex professo factam , me libenter agnituram etreparaturam esse. Cum hoc opus tantum sit (ut ex titulo patet) P rodromusof eris longioris et majoris momenti , pergrate accipiam omnes addi- tiones, omnes ememlationes, imo censuras, tum manuscriptas tuin impressas, pracsertim si non dedignentur Botanici opinio- nis su83 evidenlin et corporea , ut ila dicam , argumenta sub- jungere.

Opneva?, -».'» uovenibris lpa^.

PRODROMUS SYSTEMATIS UNIVERSALIS

REGNI VEGETABILIS.

I. Plantjs VASCULARES seu COTY- LEDOJVEtE. DC. syst. i.p. 121.

Car. Plantse contextu celluloso vasisque lymphaticis constantes ; stomatibus donatse; partibuSj atiis radicalibus deorsum directis, aliis caulinis sursum directis, compositsejfoliisveris instructse. Flores ssepius distincti et symetrici. Embryo intra spermodermium inclusus, coty- ledonibus instructus.

ClassisPrima. DICOTYLEDONE^ seuEXO- GEN^E. DC. syst. 1. p. ia3.

Car. Truncus constans corporibus duobus , ligneo nempe et corticali, juxta leges inversas crescentibus ; Corpus ligneum exhibens in centro medullam e qua pro- ductiones medullares radiantes trans strata lignea an- nua, alia (lignum) interiora seniora duriora, alia (al- burnum ) exteriora juniora molliora albida. Cortex constans complexu celluloso sub epidermide sito , et stratis corticalibus, aliis exterioribus senioribus, aliis interioribus junioribus nomine Libri insignitis. Folia nervis ramosis anastomosantibus. Flores distincti, sy- metrici , ssepiiis numero quinario dispositi. Embryo cotyledonibus , saepius 2 oppositis , rariiis plurimis ver- ticillatis, constans.

Subclassis I. THALAMIFLOELE.

Calyx poly-sepalus. Petala plurima distincta, staminaque thalamo inserta nec calyci accreta.

1. 1

2 DICOTYL. sec EXOGENjE.

Ord. I. RANUNCULACEiE. Juss. a3i. DC. syst. i. p. 127.

Perigonium duplex, utrumque liberum hypogynum. Sepala 3-6. Petala sepalorum numero aequalia dupla triplave, libera, sestivatione imbricata , rariiis abortu. nulla , nunc ex filamentis dilatatis facta et tunc plana, nunc ex antheris transformatis orta cucullata. Stamina hypogyna , libera , numero indefinita. Antherse adnatae , in R. veris extrorsoe. Pistilla 00 toro inseria , abortu aut coalitione rariiis solitaria. Carpella alia pseudosper- ma, aliabaccata, alia capsularia aut follicularia , 1-00-sperma. Semina nunc solitaria erecta aut pendula, nunc plurima se- ciis carpelli margines utrinque seriatim disposita. Albumen corneum magnum. Embryo minimus , intra albuminis foveo- lam locatus. Herbae, suffrutices aut frutices sarmentosi. Radices fasciculatae grumosae aut fibrosse. Folia alterna aut in Clematideis opposita, basi in vaginam semi-amplexicaulem dilatata , simplicia , saepe varie secta. Pili o aut simplices. Trib. I. CLEMATIDEAE. DC. Syst. 1. p. i3i.

Calycis aestivatio valvata aut induplicata. Petala o aut plana. Anthera lineares extrorsae. Carpella l-sperma indehiscentia stylo accreto caudata. Semen pendulum. Caules ssepe sarmentosi. Folia opposita. Radices fibrosae.

I. CLEMATIS. DC. syst. *. p. i3l. Involucrum oaut calyciforme sub flore. Sepala 4-8 colorata. Petala o aut sepalis breviora. Cariopsides 00 in caudam saepiiis barbato-plumosam productae. Radices perennes. Folia exacte opposita.

Sect. 1. Flammula. dc. l. c.

Involucrum o. Petala o. Carpellornm caudae longae barbato-plumosa. Eni- bryonis m semine cotyledones distantes.

§. 1. Floribus paniculatis ,/bliis pinnatlm bipinnatimve sectis.

1. C. ehecta, ( All! ped. n. 1078) Caule erecto, foliis pinnatisectis , segmentis petiolnlatis ovato-lanceolatis inlegerrimis. Tf, in collibus et sylvis Europa: anstralis. C. recta Lin. spec. 767. Jacq. fl. anstr. t. 291. DC. syst. x. p. i55. (v. v.)

/6. C. snrreclapracocior, etc. Tonrn. inst. 394. y. C. Hispauica snrrecta, etc. Tonrn. inst. 3g4. <T. C. liracteosa Banks! herb.

2. C Flammula. (Lin! spec. 766.) Canle scandente, foliis piunatisectis , segmentis glabris integris trilobisve, orbiculatis ovahbus oblongis subliuearibnsve acu- tiusculis. $ w in Europse anstralis siccis et sepibus. DC. syst. 1. p. 104. (v. v.)

«.. rotundifolia , fol. segmentis suborbicnlatis. C. fragrans Ten! fl. neap.

prod. 02. vol. 1. 1. 48. '

fi. vulgaris , fol. segmentis ovali aut oblongo-l.-raceolatis. C. Flamraula Lin.

spec. 766. y. markima, fol. segmentis lineaiibus. C. marilima Lin. so. n&n » DC. fl.

fr. 4. p. 8j3. 5. p. 56a\ * ' '

«.emat.s. RANUNCULACEiE. 3

<T. rubclla , Pers. ench. 2. p. 100.

>. caispitosa, segme ntis miuutis integris incisisve. C. cajspitosa Scop. fl Carn ed. a. v. 1. p. 589. C. flamrnnla B. Bertol. amcen. ital. a56. 5, C. Massohiana (DC. syst. 1. p. i55. ) caule scandente , foliis pinnati-sectis segmentis glabns subglaucis ovatis inciso-dentatis , trilobis trisectisve. * ^j ln Afnca australiori. Flores ignoti. Pericarpia pubescentia, elliplica. ( v 's in herb. Banks.) '

4. C. ORiEsTAi.is(Lin. spec. 765:)caulescaudente, foliis pinnati-sectis,segmentis glaucis gbibris cuneifonuibus trilobis, lobis deutatis acnmiuatis. 3 ^ iu Orienteet inCaucasi virgoltis. Dill. elth.144. t.719. f. i45." DC. syat. I. p.i35. "Variat pedunculis 3-fidis aut 5-chotomo-pan'iculatis. ( v. v. et s. in h Touru.)

5. C. glaltca ( Willd! arb. 65. t. 4. f. 1. ) canle srandente, foliis pinnati-sectis, segmentis glaucis glabris cnneiformibus subJobatis , lobis intcgris subobtn- sis, pedonculis 5-fidis. £,\J in Sibiriae australis andis et in Iberia. Foliornm segmenta raro 5-Ioba obtusa aut submucronata. DC. syst. i.p.i36. (v. v. et s.)

6. C. PAiricutATA (Thnnb. act. soc. Lin. 3. p. 537.) caule scandente, foliispinnati- sectis, segmentis ovatocordatis acutis integris, pedunculis paDicnlatis oo-floris 5w'nJaponia prope Nagasaki. C. Vitalba Japonica Hontt. Pflanz. 7. p 5oo f. 2. DC. syst. i.p. i56. ( v. s. ) V U

7. C. lohgiloba (DC. syst. 1. p. i36) caule scandente, foliis pinnati-sectis ,

segmentis oblongolanccolatis acurninatisintegerrimis glabris. \^/ in China

Media videtnr inter paniculatam et minorem. (v. s. in h. Lamb. ) |"

8. C. mimor (Lonr. fl. coch. i. p. 422.*) caule scandente , foliis pinnatisectis , segmentisoyato-lanceolatisintegerrimis, pednnculis multifloris folii longitu- dme, ovariis quaternis. 3 in suburbiis Cantoniensibus Sinarum. DC. syst. *. p. i56. Flores totius generis minimi. ( v. s. )

9- C. Chihehsis (Retz. ohs. 2. p. 18. n. 53. t. 2.*) canle scandente, foliis pinnati- sectis,segmentis ovato-lanceolatis integerrimis, peduncnlis paucifloris folio longioribus, ovariis subquaternis, caudis subnndis. *, \j in Chinaet insulis Danes dictis. DC. syst. i.p. 157. BracteaeparvEesubpedicelliset secus eos sitae. ( v. s. in h. Banks.) '

10. C. tehuiflora(DC. syst. 1. p. i37. )caule scandente, foliis pinnati-sectis segmentis ovatis obtnsis integerrimis, pednnculis 3-fidis 3-floris , ovariis snbquinis, candis subbarbatis 3 in China. C. Flammula var. Lin ! herb. Pedicellus medins nudus , lateraies infra mediom bracteolas subulatas dnas gerentes. ( v. s. in h. Banks. )

11. C. brevicaotjAta. (DC. syst. 1. p. i38) canle scandente, foliis pinnati-sectis, segmentis ovato-Ianceolatis acnminalis grosse serratis , pedunculis patentibus foho brevioribns conferte panicnlatis 3 w in China inter Peking et Jehul. Flores lgnoti. ( v. ». in h. Banks. )

12. C. hb)racle*;folia(DC. syst. 1. p. i38*) canle scandente, foliis pinnati-sectis, segmentis ovato-lanceolatis Iate inciso-dentatis , ultimis 5-lobis, pedunciriis erectis ramisqne cinereo-velutinis. jv in Cbina. Ovaria i5-2o in caudas barbato-plumosas breves desineutia. ( v. s. in h. Banks. )

i3. C. Gouriaha (Roxb! ined. in h. Lamb. ) Caule scandente , foliis pinnati- sectis, segmentis ovato-lanceolatis basi cordatis snb 5-nerviisacuminatis inte- gris snbdentalisve, pednnculis pubescentibus folio sublongioribus ^in Iudia orientidi. DC. syst. 1. p. i3S.* Bractea? ovatse, basi in petiolnm fere angnstatse. ( v. s. )

14. C. Vitalba ( Lin. spec. 766.) canle scandente, foliis pinnati-scctis, seg- mentis oyato lanccolatis dentato-incisis acuminatis, basi truncato-cordatis , peduncnlis fblio subbrevionbus. 3 \^i vulgatissima ad sepes et dnmeta Eu- ropae medise, Graeciae et Tauriae. jacq. fl. austr. t. S08. DC. syst. i.p. 109. Ovaria glabra compressa. ( v. y. )

4 DICOTYL. skij EXOGENiE. glematis.

/3. integrata, segmentis paucissiniis dentatis integerrimisve. Vitis nigra Fnchs. hist. 97. ic. i5, C. gi\ewi.ei>loiia (DC. syst. i.p. 140.*) canle scandente,foliis pinnati-seclis ' ntrinque velutino-pubescentibus, segmentis cordatis acutis acute serrati»,

pedunculis folio brevioribus3-5-floris. 3 v^/ inNapaulia. C.Vitalba? Buchan!

ined. in h. Lamb. Pedunculi oppositi foliis breviores. ( v. ».) r6. C. Buchahiaha ( DC. syst. 1. p. U») caule scandente , foliis pinnati-sectis

subtus velutinis , superneglabris , segmentis subcordatis erenatis , pedunculis

folii longitudine 7-9 floris. 3 \J in Napaulia. C. bncamara var. Buchan ! ( v.

s. inh. Lainb.)

17. C. loas.efolia (DC. syst. 1. p.i4°) caulescandente.foliisutrinque villosissi- mis inCerioribus cordatis palmatim 3-5-fidis, superioribus trisectis , seg- mentis subcordatis snb-5-fidis. 3 W in Napaulia. C. bncamara var. Buchanl ined. in h. Lamb. ( v. d. ) "[

18. C. cohnata, caule scandente, foliis glabris pinnati-sectis , segmentis ovato-lanceolatis acumiryatis grosse serratis , petiolis basi dilatatis connatis.

3 \j in Napaulia. Wallich.

19. C. Peehviaita ( DC. syst. i.p. 141*) caule scandente , foliis bipinnali-sectis villosis , segmentis basi ovatis , apice 3-fidis incisis , iloribus subpaniculatis polygamis, pedunculis folio longioribns bracleosis. j$ w rn Peruvia. Flores C. Virginianae , majores. (v. ». in h. Mns. Paris. )

20. C. cobdata (Pnrsh ! fl. bor. amer. 2. p. 384) caule scandente, foliis pinnati- sectis, segraentis cordatis acuminatis lobatis inciso-dentatis, pednnculis elon- gatis oo-iloris , floribus dioicis racemoso-paniculatis. 3 w- in Virginiae mon- tlbus excelsis. Sims. bot. mag. t. 1816. Habiiu C. Vitalbam aemulans. DC. syst. 1. p. 141. (v. s. in h. Lamb.)

21. C. Caripensis (H. B. etK. nov. gen. 5.p. 56*J canle scandente, foliis pinnati- sectis , segmentis ovatis acuminatis 5-nerviis integerrimis glabris , pedicellis bracteisque pubesceutibus, floribus paniculatis dioicis. ^u in umbrosis prope Caripe Cnmanensium alt. 400 hex. C. Caracasana DC. syst. 1. p. 141.* Differt ab omnibus fere speciebus dioicis ob folia pinnatim nec tcrnatim secta. ( v. s. <y in h. H. et B. )

§. 2. Floribus paniculatis , foliis tcrnatlm biternatlmve sectis.

22. C. Virginiana (Lin! amcen. 4. p- 275*. spec. 766.) floribuspaniculatisdioicis, foliis ternatim sectis , segmentis cordatis acutis grosse dentatis lobatisve. 3 w in America septentrionali. Albin. acad. ann. 1. p. 79. t. 7. DC. syst. 1. p. 142. Habitus C. Vitalbae ? sed foliorum segmenta constanter ternata. ( v. v. et s. )

,2. bracteata, foliorum segmentis ovato-lanceolatis integris. C. bracteata

Mcench. suppi. io5*.

25. C. Catesbyana. (Pursh! fl. bor. amer. 3. p. 736. ) floribus paniculatis snb-

dioicis, foliis biternalim sectis , segmentis subcordatis 5-lobis. 3 w iu Caro-

lina merid. Similis C. Virginiance. DC. syst. ±. p. 142. ( v. &. in h. Lamb. )

24. C. Brasiliana(DC. syst. 1 . p. i45.*)floribus paniculatis dioicis, foliis 5-Iobis, aut lernaiim piunalimve sectis, segmentis petiolulatis ovali-lanceoiatis inte- gris aut vix dentatis. 3 w in Brasilia. Deless. ic. sel. 1. 1. 1. Species C. Virgi- niana? et dioica; affinis. ( v. ». in h. Deless. )

25. 0. moioA (Lin. amoen. 5. p. 39S. spec. 765.)floribus panicnlatis dioicis, foliis ternatiin sectis , seguiemis subglabris ovatis subcordatis acuminatis tripli- nerviis integerrimis . pcricavpiis ovalibus, pedicellis pubescentibns. 3^ ]n Jamaica. Sloan. hist. 1. p. 199. t. 128. f. 1. Flores abortu snbdioici DC. syst. -. p. i43.* ( v. s. in b.Deless. et Banks.)

26. C. gi.abka (DC. syst. 1. p. 145) floribus panicnlatis dioicis, foliis ternadm sectis, segmentis glaberrimis ovatis acuminatis triplinerviis integerrimis , pe- ricarpiis ovali-oblongis, pedicellis glabris. 3 w in Sancto-Domingo. Affinis C. dioica; et forsan ab ea non merjto segregata. ( v. s. )

ctEMAT». RANUNCULACEjE. 5

27. C. Amemcana. (Mill. dict. n. 14.) floribus paniculalis dioicis , foliis ter- natim pinnalimye seclis, segmenlis glabris ovato-coidatis 5-nerviis integerri- mis acuminatis, pericarpiis lanceolalis. 3 in Amcrica eqnatoriali. C. Guade- lupse Pers. ench. 2. p. 99. C. Americana. DC syst. 1. p. i44.* (v.s. )

28. C. Lobreiriama. (DC. syst. I . p. ] 44-*) floribas paniculatis dioicis, foliis ter- natim seciis, segmentis ovalis acutis intcgerrimis subquinquenerviis , pericar- piis 80 obtuse trigonis. 3 win Cochinchina. C.dioica Lour. fl. coch. i.p.4ai.* A Clem. dioica diversavidetur et ob patriam djiversissimam et ob pericarpia duplo lripl6ve numerosiora. '\

29. C. sericea (H. B. et K. nov. gen. 5. p. 37.* ) floribus paniculatis dioicis, foliis ternatim pinnatimve sectis, segmentis ovatis 5-nerviis grosse 3-5-den- tatis subtus sericeo-villosis , pedunculis folio brCvioribos multibracteatis

3 \J in America merid. DC. syst. 1. p. i44- ( v. ». in h. H. et B.) a.. striatula, caule slriis 10-12. Mascula ad Santa-Fez. /!. terecicaulis , caule tereti non striato. Pericarpia 20-3d pubescentia. y. costata', caule costis vix prominnlis. Ad ripas fluminisRio-major. fl.et fr. ign.

30. C. holosericea (Pursh! fl. bor. amer. 2. p. 384 ) floribus paniculato-corym- bosis dioicis, foliis ternatim scctis utrinque pubescentibns, segmentis oblongo-lanceolatis integris. 3 \«/ in Carolina. DC. syst. i.p. 145. Tola holo- sericeo-pubescens ; sepala linearia staininibus longiora. (v. s. in h. Lamb.)

3i. C. Bohariensis ( Juss! herb. et DC. syst. i.p. 145.) floribns paniculatis poly- gamis, foliis ternatiin sectis subglabris , segmentis ovalo-lanceolalis intcger- rimis, pedunculis petiolo brevioribus ramisque pubescentibnr. 3^ Circa Buenos-Ayres. Ovaria villis longis sericeis onusla. ( v. s. in h. Juss.)

32. C. giycihoides (DC. syst. i.p. i45.) floribus panicnlatis dioicis, foliis ter- natim sectis glabris , segmentis ovato-lanceolatis acuminatis integcrrimis, basi triuerviis, pedunculis folio dimidio brevioribus, ramis glabris. 3 \J m Nova- Hollandia. Glycinen trifoliolatam habilu semulans. ( v. s. <y in b. Banks.)

33. C. HEXASEPAi,A(DC.sy5t. 1. p. 146 *)floribuspaniculatis dioicis hexasepalis, foliis ternatim sectis, segmentis ovato-cordatis late cren/ttis reticulatim venosis glabris coriaceis. 3 V«/ in Nova-Zelandia. C. Forsteri G'.i:el. syst. S-}3. Ic. med. inbibl. Banks t. 170. C. bexapetala. Lin. f. suppl. 271- Bracteae oblongo^ lineares , flores patentes. ( v. ». in h. Mus. Par. et Banks.)

34. C. coriacea(DC syst. 1. p. 146.*) floribnspaniculatisdioicis4sepalis,foliis ternatim sectis, segmentis cordatis grosse crenato-incisis glabns conaceis , anlheris ovato-oblongis. 3 \J in Nova-Hollandia. Valde afflnis C hexasepala:.

a.. obtusa, segmentis cordatis obtusis ((-)*■ in h. Mus. Par.) ,£. acuta, segmentis ovato-acnminatis ( £>-in h. Lamb.)

35. C. stesosepai-a (DC. syst. 1. p. 147* ) floribus paniculatis dioicis 4-sepalis, foliis ternatim sectis , segmentis cordatis acnminatis 3-nerviis integns aut sub- dentatis, auiheris ovato oblongis. Jv in Novi-Hollandia. C. stenopetala Brown! ined. Bracteae oblonga; integerrima; , utrinque acuta;. ( v. s. )

36. C. MICROPHYLI.A (DC. syst. 1. p. 147.) floribus paniculatis dioicis , foliis ter- natim sectis , segmentis oblongis sub-nni-nei viis integerrimis glabris cona- ceis. 3 \^ in Insnlis sterilibus circa Novam-Hollandiam. Affiuis C. stenose- palae. (v. s. in h. Mns. Par.)

3^. C. aristata (Brown! prodr. 2. ined.) floribus paniculatis dioicis 4-sepahs , foliis ternatim seclis, segmcntis ovato-subcordatis acmis grosse acuteque dentatis 3-nerviis , autheris apice aristalis. 3 v_/ in Nova-Hollandia. Ker. m, bot. reg. t. 238.* DC. syst. ,. p. 147. ( v. s. iu h. Mus. Par. et Banks.)

38. C. ihdivisa (Willd. spec. 2. p. 1291. ) floribus paniculatis, foliis ternatiin sectis, segraentis ovatis integerrimis macronatis coriaceis glabris. 3^ ln Novi-Zelandia. C. integrifolia Forst! prod. 42. n. a3i. non Lin. DC. syst. 1. p. 148.* (v. 5. sinefl, etfr. in h. Mus. Par. Banks etLamb.)

6 DICOTYL. sec EXOGENtE. clfmatis.

39. C. HEDTSlB.lPOLiA.CDC syst. i.p. 148. *) floribus paniculatis , foliis ternatim sectis, segraentis ovato lanceolatis aeuiuin.it is subintegris glabris ima basi 5-nerviis. 'K s*J in rupibus Indise orienial. Ker. bot. reg. t. 5qq. Ovaria villo- sissima in caudam barbatam brevem desinentia. ( v. s. 111 h. Banks. )

40. C. actjminata (DC syst. i.p. r48.*)floribns subpaniculatis, foliis ternatim sectis , segrnentis ovato-lanceolatis acuminatissimis medio subserratis 3-5- nervii<i glabris. $ \J in Napauliacirca Narain-Hetty. Ovaria 00 in stylos barT bato-plumosos desinentia. ( v. o. in h. Lamb.)

41. C. aimifolia (DC. syst. 1. p. i49-*) floribus paniculatis hexagynis, foliis ternatim sectis, segmeutis ovatis acuminatis inciso-dentatis snbtus nervosis. 5 W in Japonia. flores ignoti. Pericarpia 5-7 stellatim patentia. ( v. a. ia b. Lamb. )

42. C. TRIFOLIA.TA. (Thnnb. act. soc. Lin. 2. p. 337.) floribus paniculatis, foliis ternatim decoinpositis glabris, segmenlis ovatis obtusis repando-dentatis.

3 W Japonia. DC syst. 1. p. 149. folia patenlissima ; petioli sesqui-polli- cares; segmenta petiolnlata ovata obtnsa repando-dentata snbtus patlida *|".

43. fC. biternata ( DC. syst. i.p. i49-*) flpribus paniculatis bermaphroditis hexagynis, foliis glabris biternatim sectis , seginentis subcordatisacutis § \*S in Insula Timor, Japonia et Cochinchina. C. "Virginica Thunb. fl. jap. 240- non Lin. flores albi, hermaphroditi. ( v. s. in h. lYIus. Par. )

44- C. triternata (DC.syst. 1. p. i5o.) floribus , foliis 2-3-ternatimsectis

subglabris ,segmentis ovali-cuneatis trinerviis acnte trifidis. § \J patr. igu. Atragene triternata. Desf. hort. par. Caules teretes , rami striis sex. sulcati glabri, nascentes tenuissime velutini, (v. v. in h. par. sub dio.) "j"

§. 3. Pedunculis 3-Jidis 3-floris seu ternis i-floris , foliis ternatlm ( rarius pinnatim ) sectis.

45. C- DoMrnricA (Lam! dict. 2. p. 45 ) pedunculis 3-fldis 3-floris fotio longioribus, foliis ternalim sectis , segnientis ovatis subcordatis acutis subtus pubescen- tibus snbdentatis. ^s^in Sancto-Domingo, Marliuica et Dominica. Atra- gene polygama Jacq. amer. ed. picta 2. t. 26r. f. 244. DC. syst. 1. p. 150.* Flores parvi extus ferrugineD-pubentes. (v. s. in h. Lam.)

46. C. brachiata (Ker! in bot. reg. t. 97.* )peduncnlis ternis i-florisseu 3-fidis paniculatisve foliis longioribus, foliis ternatim pinnatimve sectis, segmentis ovatis grosse dentatis , alabastris globosis. $ \jad prom. Bonae;Spei. DC. syst. 1. p. i5o. Staminum fllamenta basi praesertini hispida (v. s. in h. Banks.)

47. C. grandiflora ( DC. syst. i.p. i5i.*) pedunculis i-3-floris folio breviori- bus, foliis pinnati-sectis glabris, segmentis ovato-lanceolatis acnmiuatis sub-. tusreticulatini nervosis subserratis. ^ \J in Sierra-Leona. Flores totiusgene- ris maximi. (v. s. in h. Banks et Smith. )

48. C. Lechenatjltiana (DC syst. 1. p. i5i .*) pednncnlis 3-fidis 3-floris folio hrevioribus, foliis ternatim sectis adpresse sericeis, segmentis ovato-lanceo- latis 5-nerviis exserte serratis. 5 ^ ia Jav*- Calycis sepala oblouga subacuta intus extusque velutina. (v. s. in h. Mus. Par. )

49. C. Noronhiana (DC. syst. 1. p. i5i.*) peduncnlis i-3-floris folio brevio.- ribus, foliis ternatira sectis pilosis, segmentis ovato-lanceolatis 3-nerviis exserte serratis. J \*J in Java. Trigula trifoliata. Noronha ic. ined. in bibl. Juss. Antherae villosae; styli albidi; fructus ignotus. (Descript. ex ic. ) "\.

50. C. MAURiTiAWA(Lam! dict. 2. p. 43.+) pedunculis 3-fidis, foliis ternatim sectis glabris, segmentis ovatrs aouminatis grosse serratis. 3 ^ *'* iusulis Mauritii et Madagascar. Deless! ic. sel. 1. t. *. C. triilora Vahl! syinb. 3. p. 74. C. tri- flora et Sonneratii Pers. ench. 2. p. 99. DC syst. 1. p. i52. (v. s.)

5 1 . C. H avanensis ( H. B. et K.! nov. gen. et spec. amer. 5. p. 38-* ) peduncnlis i-3-floris, foliis ternatim sectis subtus sericeo-pubescentibus, segmentis ovato-lanceolalis grosse serratis. £ y^circi Havauam. Pericarpia pubescentia

cr.EMATIs. KANUNCULACEiE. 7

desinentia in caudam barbatam. DC. syst. i.p. i52.* ( v. s. sine fl. in h. H. et B. )

52. C. Javana (DC. syst. t. p. i52.) pedicellis i-3-floris, foliis ternatim biter- uatimve sectis pubescentibus , segmentis ovato-lanceolatisacuminatis integris 3-fidisve subdentatis. $\^ in Java. Sepala 4 oblonga patentia raargina subvelutiua , staramibus paululura longiora. ( v. &. in h. Deless.)

53. C. Dahurica (Pers!ench. 2. p. 99. ) pedunculis ternis i-floris, foliisternalim sectis glabris , segmentis ovatis basi obliquis integerrimis mucronatis, floribus hermapbroditis nutantibus. £\J in Dahuria. Ex flore species videtur viti- cellae affinis. DC. syst. 1. p. i53. (v. s. in h. Juss.)

54. C. Plukenetii (DC. syst. i.p. i53.) pedunculis i-floris, foliis ternatim sectis glabris , segraentis elhpticis obovatisve obtusis integerrimis mucronatis, floribus dioicis erectis. ^ ^,/ in America? Pluck. alm. 109. flores dioici; ala- bastra sabglobosa. ( v. s. in h. Banks et Caiesby. )

§. 4> Pedunculis solitariis , \-floris , foliis pinnatim ( rarius lernatim)

sectis.

55. C. angustifolia (Jacq. enum. 3io. coll. 1. p. i37* ic. rar. i.t. io4-)pednn- culis nnifloris, sepalis 6-8 obtusissimis, foliis pinnatim sectis, segraentis lanceolato-linearibus acuminatis integris 3-lobisve, caulibus erectis. 1f ad littora septentrionalia maris Adriatici , in collibus Dahuriae, (nec Tauriac Fisch. } C. lasiantha. Fisch. h. gorenk. ex litt. DC syst. 1. p. i54.* ( v. s. )

56. C. scabios^efolia (DC. syst. 1. p. i54.) pedonculis i-floris, sepalis4 ovali- oblongis, foliis pinnati sectis, segmentis petiolulatis 3-partitis incisis pube- scentibus, lobis cuneiformibus, caule erecto velutino. in India? Tota veln- tino pnbescens. Staminum filamenta basi hispida. (v. s. in h. Mns. Par.)

57. C. viLtosA (DC. syst. r. p. i54«) pedunculis i-floris, sepalis 4 ovali-oblon- gis, foliis villosis pinnati-sectis, segmentis sessilibus ovalibus apice grosso dentatis, terrainali 3-fido, caule erecto villoso- If, in India ? Aded similis C. scabiossefoliae nt vix ab ea primo intuitu separanda. (v. ». in h. Mus. Par.)

58. C. i.inearii.oba (DC. syst. 1. p. i55.) pedunculis i-floris, sepalis acntissi- mis, foliis pinnatim sectis glahris , segmentis iutegris aut 3-partitis, lobis linearibas. $ % m Carolina iuferiore. Deless! ic. sel. x. t, 3. Sepala acuta margiue pubescentia, staminibus duplo fere loDgiora. (v. s. )

5g. C. Walteri (Pursh. fl. bor. amer. ^. p. 384.) pedunculis unifloris, sepalis ellipticis, foliis pinnatim sectis, segmentis divaricatis Hneari-Ianceolatis acu- tis integerrimis subtus glaucis. in Carolina. Folia cirrhosa , 3-juga; flores albi. DC. syst. 1. p. i55.

60. C. mvERsiFotiA(DC. syst. 1. p. i55.*)pednncalis i-floris , sepalisacntissimis snbpatentibus , ioliis glabris, nuuc iutegris, nnnc 3-lobis , nunc 3-sectis, segmentis lanceolatis acutis , lateralibus sessilibns, medio petiolato. /, habi-

tat Deless! ic. sel. 1. t. 4. Antherae filameutaque villosa. (v. v. iu hort.

Parmensi. )

6r. C. Viorha. (Lin! sp. ?65.) peduuculis t-floris, sepalis conniventibus crassis apice reflexis acuminatis, foliis glabrisi pinnatim sectis, segnientis integris 3-lobisve ovatis acutis , floralibus integris. § \J in America boreali , Virginia , Carolioa inferiore. Jacq. fil. eclog. 1. p. 5o. t. 32. Flores violacei, pedicello apice inflexo nutantes. DC. syst. j. p. i56. ( v. v. et s. )

62. C. ctundrica (Sims. in bot. mag. t. 1160. ) pedunculis i-floris, sepalis acuminatis margine undulatis-tenuibus, foliis glabris tennibus pinnatim de coropositis, segmentis petiolatis ovatis oblongisque. ^ ^ in Pensylvania, Carolinaet Virginia. C. crispa Lam! dict. 2. p. 44*- C. Viorna Andr bot. rep. t. 71. nou Lin. Affinis C. Viornae reticulatfce et crispae. DC syst. 1. p. i56.* ( v. s. in h. Lam. Rich.)

63. C. reticulata (Walt, fl. car. i56.) pedunculis i-floris, sepalis conniventi-

8 DICOTYL. seu EXOGENjE. ouut».

bus, foliis coriaceis reticalatim nervosis glabris pinnalim sectis , segmentis petiolatis trilobis aut integris ovatis. £ \J in Georgia, Carolina inferiore. C. rosea Abbot. insect. am. ic. t. 101. ex Rcem. coll. i. p. 4or* Flores ferG Viornae; DC. syst. ±, p. 167.* ( v. s . )

64. C. Japowica. (Thnub. fl. jap. 340*) pedunculis i-floris , sepalis connivea- tibus, foliis villosis ternatira sectis , segmentis ellipticis acuminatis aprce ser- ratis. ^ v^ in Japonia. Pedunculi uniflori longitudine folioram. DC syst. 1. p. 157*.

65. C. comosa(DC syst. 1. p. i57 *)pedunculisunifloris, foliis ternarim sectis velulinis , segmenlis ovali-oblongis acumiuatis 3-nerviis integerrimis. $ 1Q India orientali. Flores ignoti ; pericarpia ovata, subcompressa , pubescentia, iu caudam fere bipollicarem barbato-plnmosaiu desin. (v. s. in h. Mus. Par.)

G6. C. TRii.oBA.(Kotb. nov. pl. spec. a5i*.) peduncalis unifloris snbcorymbosis, caule petiolisque tomentosis, foliis pabescentibns , inferioribus ovato acumi- natis ,mediis 3-lobis, supcrionbus ternatim seetis, sepalis oblongo-lanceolatis mucronatis extus seiiceis. J ^inlndiaorientali. Affinitates quasdam prsebet cum Cl. orientali et Vitalbae. "]"

67. C. cletorioides. (DC. syst. /. p. i58.*)pedanculis i-floris axillaribns tartili-1 bus, foliisglabrispianatim sectis , segmentis oblongis acntisintegerrimis. 3 W' in Nova-Hollandia. Glabra, ClitoriamKennediamvehabituomnino semnlans,

( v. s. in b. Banks. )

§. 5. Pedunculis soUtarlis x-floris ^foliis indivisis , caulibus herbaceis

erectis.

68. C. integrifolia (Lin! spec. 767.) pedunculis unifloris, floribus nutantibus , foliis integris ovato-lanceolatis glabris. ia Hangaria, Carniolia, Tataria , Sibiria , Pyrenseis. Jaccj. fl. aust. t. 363. Tratt. tab. 4. t. 179. Clus. hist. 1. p. 123. fig. 2. Sepala ccerulea subcoriacea. DC syst. 1. p. i5S. (v. v. et s.)

yS angiLstifolia. (Fisch! in litt.) foliis angutissimis acnmiuatis 3-5-nerviis,

sepalis subinaequalibus , staminibus sublongioribus. y. elongata. floribus erectiusculis, foliis acnminatis pilosiasculis. C. elon.-

gata Tratt. tab. 4. t. 178. in Sibiria.

69. C. ochroi,euca (Ait. h. kew. ed. 1. v. 2. p. 260.) pedunculis i-floris, floribus suberectis , foliis integris ovatis, juuioribus sericeis. Secus rivos in raon- tibns Carolinee, Virginiae, Pensylvanias. Sims. Bot. mag. t. 1175. C. sericea Michx! fl. bor. amer. 1. p. 319. Affiuis C.integrifoliEe, sed differt foliis ovalibus ovatisve obtasis. t)C. syst. 1. p. i5q.* (v. s.)

70. C. ovata. (Parsh. fl. bor. amer. 2. p. 736.) peduocuHs nnifloris, floribas ■erectis, foliis ovatis acatis glabris utriuque reticulato-venosis, infimis snb-

cordatis. $ iu Carolina merid. Pluk. mant. t. 379. f. 4 ? Similis C. integri- folise. Pericarpiorum caudae plumosse longissimse. DO. syst. 1. p. 1^9.

71. C. gentianoides ( DC. syst. i.p. 1 5g.* ) pedunculis i-floris, floribus erectis dioicis, foliis ovatis integris dentalisve glabris 3-nerviis. 1f in Novce-Hollan- diae iusula Maria, etc. Deless! ic. sel 1. t. 5. Sepala 4 oblouga, tenera,callo minimo terminata. (v. s. tf ia h. Mas. Par. Q in h. Lamb.)

Sect. 11. Viticella. dc. syst. 1. p. 160.

Involucruro o. petala 0. caudse hreves ebarbatae. Folia ternatim secta sen decomposita; caales scandentes.

72. C. j?lorida ( Thunb. fl. jap. 240.) pedunculis i-floris follo longioribas , foliis ternatim decompositis , segmentis ovatis acutis integerrimis , sepalis ovali-lanceolatis acuminatissimis. §\jin Japonia. Sims. bot. mag. t. 834. Atragene lndica Desf. tab. par. ed. 1. p. 123. Fructus ignotus. Siepius flore pleno in horlis herbariisque occurit, DC. syst. 1. p, 160. (\. v. et s. )

clematis. RANUNCULACEjE. 9

j3. C. Viticella (Lin! spec. 762. ) pedunculis i-floris folio longroribus, foliis

integris aut ternatim deconrpositis , lobis segmentisve integenimis, scpalis

pateutibus obovatis. J ad sepes et duiueta Europae calidioris, etc. C. altera

Clus. hist. i.p. 122. f. 1. Variat caule prostrato aut scandenle, ete. DC.&yst. 1.

p. 160. (v. s.)

* flore pleno. C. pulchella Pers. ench. z. p. 99. (v. v.)

0. tenuifolia foliorum segmentis oblongolanceolatis. C. tennifolia lnsita»-

uica, etc. Touru! inst. 299. y. baccata. fructibus subbacatis- C. baccata. Pers! ench, 2. p. 99. 74- C. CAMPAKiFtoRA ( Brot. fl. lns. 3. p. 35g. *) pednnculis i-floris folio sub- longioribus, foliis biternatim decoropositis, segmentis integris 3-Iobisve , sepalis semipatentibus apice dilatatis undulatis. ^ tysj inLusitania ad sepes. Media inler C. Viticellam et crispam. DC. syst. 1. p. 161. ;5. C. crispa (Lin! spec. 765. ) pedunculis i-floris folio brevioribus » foliis in- tegris 3-lobis 3-sectisve acutissimis, sepalis basi conniventibus apice patenti- reflexis. § s^ in America boreali. Sims. bot. roag. t. 1892.* C. flore crispo. Dill. elth. 1. t. 73. f. 84-* Pericarpia in caudam subulatam crasSaro brevem desinentia. DC. syst. x. p. 162. (v. s.)

76. C. parviflora (DC. mem. soc. h. n. Gcn. 1. p.-433.) pednnculis i-floris, se- palis ellipticisapicesubdilatatis, foliispinnntim sectis , petiolis cirrhiformibns, segmentis petiolulatis 3-partitis integrisve, lobis ovatis mucronulatis inle- gris. 5 W 1'iib Carpella glabra ecaudata, flores albi. (v. v.)

Sect. iii. Cheiropsis. dc. sy.it. 1. p. 162.

Involucrum calycifoi-mee duabus bracleis coahtjs sub flore ad apicem pedun- culi situm; petala o. caudac barbatse. Frutices sarmentosi.

77. C. C7RRHOSA (Lin. spec. 766.) pednnculis i-floiis involucratis , foliis ovato- snbcordatis deniatisfasciculatis. $\J a& sepes et dnmeta iu Baetica , Mayorcu, Sicilia, Calabria. CIus. hist. I23.f. 1. Smith. fl. Graec. t. 517. Atragene cirrhosa Pers. ench, 2. p. 98. Krutex elegans sempervirens super arbores sepesque scan- dens. DC. syst 1. p. 162. (v. v.)

(z. pedicellata, flore minore pallido intra involncrum pedicellato-- C. cir-

rhosaSrras.bot. mag. t. 1070. C. BaleaiicaPers. ench. 2.p. 99. (non Rich.)

Insula Mayorca. (v. s.)

78..C. semitrii.oba ( Lag. cat. h. madr. 17.) pedunculis i-floris sub flore invo-

Incratis-, foliis cordulis serratis plerisque trifidis. $ s.^ in Hispauia merid.

Similis C. cirrhosse; sepala ovata extus tomentosa. DC. syst. 1. p. i63.

79. C. Baxearica ( B.icb! in journ. phys. 1779. fevr. 127. ic*. non Pers. ) pedun- culis unifloris sub flore involucratis, foliis ternatim sectis , segmentis petio- latis 3-lobis dentato-incisis. ^ ^/ in insula Minorcu. C. calycina A.it ! h. ketv. ed. 1. p. 25g. Schrank. hort. mon. t. i5. AtrageneBalcarica Pers. encb. 2.p. 98. Involucrum campanulatum subbilobum obtusum florem arcte cingens. DC. syst. 1. p. i63. (v. v. et s.)

80. C. Nafaulensis (DC syst. 1. p. 164.) peduuculis i-floris snb flore involu- cratis , foliis 3-sectis , segmentis ohlongis acuminatis basi subdenlatis , latera- Hbus subsessilibus l-nerviis, terminali 5-nervio. 5 winNapaulia. C. montana var. ? Buchan! ined. in h. Lamb. Pericarpia 00 , compressa , ovato-acuminata. ( v. =.. inh. Larub.)

81. C. mowtana (Buchan.! ined. in h Lamb. ) pcdunculis i-floris , involucro nullo,foliis ternati-sectis, segmentis oblongis acuminatis subtrifidis grosse serratis. ^ W in Napaulia? montanis; habitus Atragenes scd petala o ; forsan sectionem propriam conficiens. DC. syst. ±.p. 164. (v. a. inh- Larob.)

Sect. iv. Atragene. Alragenes spec. Lia. gen. 61 5.

Involucrnm o. Sepala 4, jeslivatione subinduplicata. P^tala 00. Cariopsidura caudaebarbatx, Cotylcdones in semine opproxiujutse. Caulesiaimentosi w.

io DICOTYL. seu EXOGEISJE.

82. C. AiiuitA (Mill. dict. n. g.) pedunculis nnifloris folio longioribus , ibliis bilernatirn sectis, segmentis ovato-lanceolatis acuminatis serratis, petalis subspatulatis obtusis. ^ \_, in dumetis asperis montium praesertim calcareo- rum Enropa; a 400-1000 hexap. alt. Airagene Alpina Lin! spec. 76/1. Jacq. fl. aust. t. 24r.*Flores casrulei, variantes albinunquamflavescentes. DC. syst. j. p. i65. (v. v.)

83. C. SroiRicA(Mill. dict. n. 11 ) peduncnlis i-floris folio subseqnalibus , folii» biternatim sectis , segmentis oblongo-lanceolatis acnminatis serratis , petalis apice eraarginatis. 3 W in Sibiria. AtrageneSibirica Lin. spec. ed. 1. p. 543. Sims. bot. mag. t. io5i. Variat, ex Fisch. , in uno eodemque caule floribus sordide et virescenti-ocbrolencis et floribns rubore lilacino snffusis. DC. syst. 1. p. i65. (v. v. et s.)

S4. C. OcaoTEwsis(Poir. snppl. 2. p. 2g8.)pednnculis nnifloris, foliis biternatim sectis, segmentisoblongolanceolatis acamiiratis serratis, petalis pancis linea- nbas. 5 S^ in Sibiria versus mare Ochotense. A-tragene Ocbotensis Pall. ross. 2. p. 69*. Petalaoant interdiim stamina exteriora snb abortiva elongato- linearia. DC. syst. 1. p. 166. ( v. ». in h. Lamb. )

85. C. vERTicn.i.A.RisfDC. syst. i.p. 166.) pednncnlis i-floris , foliisqnaternatim verticillatis ternalisectis , segmeutis petiolnlatis cordatis lanceolatis inte- gerrimis, petalis acutis. J <±j in America bor. Atragene Americana Sims. bot. mag. t. 887. Habitns C. Alpina:; flores intense pnrpureo-caernlei.

86. C. occidentalis peduncnlis foliis oppositis ternatim seclis,

segmenlis snbintegerrimis lucidis, sepalis ovato-lanceolatis campannlato- patentibns. 3 ^/ Hab Atragene occidentalis. Horn. h. bafn. 2. p. 520.

•f\ Clematides non satis notce.

87. C. Tournefortii (DC. syst. i.p. 167.). C. orientalislatifoliaseminebrevissi- mis pappis donato. Tourn. cor. 20. Hab. in Oriente. (Deest in berb. Tourn. )

88. C. ? poltpetala ( Poir. snppl. j.. p. 296. ) in Japonia. Atragene Japonica Thnnb. fl. jap. 209.* DC. syst. i. p. 167. ex descriptione videtur Anemone.

8g. C. canaliculata. ( Lag. cat. h. madr. 17.) in Murciae et Granatse regnis, locis saxosis petrosisqae. Suffrutico.sa scandens; foKa decomposita, linearia , canaliculata; peduneuli axillares snbtriflori (Lag.) DC. syst. r. p. 167.

90. C. smii.acifoi.ia ( Wall. in Asiat. rcs. r3. 1819. p. 4r4. 2. ) f)\j in Na- panlia. Sc-andens, foliis simplicibus cordatoovatis, racemis axillaribus pauci- floris ( Wall. ). r

II. NARAVELIA. DC. syst. 1. p. 167.

Petala 6-12, calyce longiora ,- carpella stipite crasso cavo instructa. Habitus Clematidum sed folia segmenta tantiim duo opposita 00- nervia gerentia.

r. Zetlanica.. (DC. syst. 1. p. 167. ) £)\j. Pericarpia in candam longam bar- batam apice producta. ( v, s. )

«.. Hermanni, foliis snbtus velntino-tomentosis iu Ceylonse nemorosis.

Atvagene Zeylanica Lin! amjen. 1. p. 4o5. /6. Roxburghii, foliis subtus velutino-pnbescentibus. Atrag. Zeylanica

Roxb! corom. -j.. p. 47. t. 1S8* in sepibus hnmidis Coromandeliie.

Trib. II. ANEMONEAE. DC. syst. i. p. 168.

Calycis corollseque sestivatio imbricativa. Petala o aut plana. Carpella l-sperma indehiscentia in caudas mucrouesve stepius

™Alictrum. RANUNCULACEiE. n

desinentia. Semen pendulum. Caules herbacei nunquam scan- dentes ; folia nuhc radicalia , nunc cauljna alterna.

III. THALICTRUM. Lin. gen. «. 697. DC. syst. t.p. 168.

Involucrum sub flore o. Petala o. Carpella sicca in caudas non desi- nenlia, nunc siipitala, nunc longitudinaliter striato-sulcata. Ilerbae perennes j caulis annuus j florescoryrabosi, paniculatiautsubracemosi, berbacei, albi vel flavi.

Sect. 1. Tripterium. dc. syst. 1. p. 168.

Fructus tri-queter, angulis alatis, substipitatus.

i. T. AQUix.EGiFOi.icM (Lin! spec. 770.) stipellis ovatis binis ad basin petioli f amificationnra , panicula corymbosa, fructibus 3-quetris. % in moutania subsylvaticis Furopa;. Sims. bot. iriag. t. 1818. J. Bunh. hist. 3. p. 2. p. 487. f. 2. Pericarpia glabra, basi anguslata ex tbalaro6 longe pedicellata pendula obtusa. DC. syst. i.p. 169.

/2. atro-pttrpureum Murr. syst. vcg. 5i3. Jacq. h. vind. 3. t. 81. y. formosum , staminibus inteuse purpureis superne dilatatis. Siras. bot. mag. t. 2025.*

j.. T. cuELiDONn, stipellis nullis, foliorum axillis gemmiferis, floribus laie panicutatis , fruclibus slipitatis pedicello inflexo pendulis. In Napaulia. Flores majusculi; sepala videntur in sicco sub purpurascenlia; pistilla 8; sta- mina 8-12. ( v. s. comm. a cl. Wall. )

i. T. contortum (Lin! spec. 770. ) slipellis nnllis , floribus laxe coryroboso- raccmosis, fruclibus 5-qaetris pendulis % in Sibiria. Gmel. fl. sib. 4. p. ioa. bimile T. aqailegifolio sed hamilius. Ovaria immatura T. aquilegifolii. DC. ■-yst. 1. p. 1 70. ( v. a, in h. Lin. )

' Sect. 11. Physocarpum. dc. syst. 1 . p. 171.

Fructus inflatus vesicarius stipitatus. Flores dioici, aut polygami. Folia a-5-ternatim secta.

4. T. clavatum(DC. syst. 1. p. 171.) florihus mouoicis, filamentis clavatis, pericarpiis compressis stylo brevissimo vix rostellatis , foliis glabris exstipel- latis. % in America boreali Delesi.! ic. sel. 1. t. 6. Folia petiolo ramoso biter- natim secta. ( v. .■>. in h. Mus. Par. )

5. T. todocarpum fH B. et K! nov. gen. etsp. amer. 5. p. 33.*) floribuspolyga- mis , filamentis fililorraibus , aulberis longis apice subaristatis, pericarpiis ovali-oblongis lxvibus slylo persislente longe aristatis, foliis glabris exstipel- latis, % in No^a-Granada. Folia petiolo raraoso quadripinnatiin seu qnadri- ternatim secta. DC syst. 1 . p. 171. ( v. a. in h. H. B. )

6. T. i.ongistyi.um (DC. syst. i. p. 171. ) floribns polygamis , filamentis fili- forniibu», antheris longe aristatis, pericarpiis ovali-oblongis stylo longe aris- tatis, pe»ioii lamis stipellatis, segmentis ad nervos subtiis puberulis. % iii Araerica merid. Deless! ic. sel. 1 . t. 7. Folia petiolo vamoso 3-4ternatim secla, segmentis ovato-orbiculalis, ( v. ^. in h. Mus. Par. )

7. T. peltatom , floribus polygamis, filaraentis filiforiuibns, antheris longo aristatis, carpelljs sessilibus stylo longe aristatis , segmentis foliorum inferio- rum peltatis. %■ in Mexico. ( v. s. )

8. T. RtiTiDO- akpum ( DC. syst. y. p. 172.) floribus polygainis, filamentis fili- formibus, pericarpiis ovato - subcompressis rugis elevatis ramosis notatis 3 foliis exstipellatis , segraentis ad nervos subtus puberulis. 1L in Amerioa mprid, Affine T. podocarpo et longistylo. ( v. s. in h. Mus. Par. )

12 DICOTYL. seu EXOGENiE. wahctm».

SeCt. III. EuTHALICTRUM. DC. SJSt. l.p. 172. Kructus ovato-oblongus striatas sessilis. Folia varia, fere semper exsti- pellata.

§. i. Heterogama. Floribus dioicis polygarnisve.

9. T. cohynellum ( DC. syst. .. p. 172- ) floribus dioicis, filamentis apice cla- vatis,pericarpiisoblongissessilibusstriatis,foliorum segmentis obtasiuscule 3-lobis, subtiis glaucis pilosque parcos iu nervis gerentibas. % m Amer. bo- reali. T. Cornati Lia. spec. 768? Moris. hist. 3. p. 325. s. 9. t. 20. f. i5 ? ( v. s.ia h. Mas. Par. )

10. T. uevolutum (DC. syst. 1. p. 173.) floribus dioicis polygamisve , fila- meatis filiformibas, folioram segmeutis ovatis sabtrilobis , margine subtus revolutis, sublus velutino-pubescentibus. % inAmerica boreali. T.pubescens Pursh. fl. bor. amer. 2. p. 288 Hern. mex. 235. ic? (v. s.)

/S. subglabrurn a priore differt tantam foliis magis reticulato-venosis subtus vix ac ne vix pabescentibus , et paaicala paaciflora. (v. s.)

11. T. dioicum ( Lin. spec. 76S. ) floribns dioicis, filamentis filifoimibus, foliorum segmentis subrotuadis cordatis obtuse lobatis glabris , peduuculis axillaribus folio brevioribas. If in Canadii. Deless. ic. sel. 1. 1. 8. T. laevi,- gatuni. Michx! fl. bor. amer. 1. p. 322. Pericarpia ovata mutica. DC. syst. 1. p. 173. (v. s.)

12. T. CtRor.nsiA.NUM (Bosc! ined. non Walt. ) floribas dioicis , filamentis fili- formibus, foliorum segmentis ovatis 3-5 dentatis glabris subtus glaucis, pe- duncalis axillaribus folio loagioribas. 1f iu Pensylvania et Carolina. T. rago- sam Pursh. fl. bor. amer. 2. p. 38S. non Ait. Affiae Thal. dioico , sed dif- fert foliorum segmentis ovalibas niinus rotuadis cordatisve. DC. syst. 1. p. 174. (v. s.)

fi. subpubescens. foliis subtus in uervis teaaissime pubescentibas in New- Jersey . i3. T. ruarusiscEHs (Lin. spec. 769.) floribus dioicis monoicisve, filamentis filiformibus coloratis, foiioram segmentis saborbiculatis grosse dentatis gla- bris sabtus glaucis , patiicula contracta sabaphylla. lf ia Cauada , Pensyl- vania , etVirginia. Moris. oxon. 3. p. 324- Panical.i fceraina erecta; ovaria 7-S , stylo longo acuto. DC. syst. 1. p. 174. ( v. 3. iu h. Mas. Par. ) fi. monoiciun , panicula panciflora basi feminea apice mascula. §. 2. Genuina. Floribus hermaphroditis , foliis <x>—sectis , radice

fibrosa .

14. T. foliolosum (DC. syst. 1. p. 173.) caale tereti Ifevi ramoso , floribus paniculato - corymbosis erectis, petiolis qaadriternatim decompositis, seg- inentis glabris orbiculatis obtusi 3-dentatis. 1f iu Napaulia. T. Dalingo Buchan! ined. in h. Lamb. Species forsan polygama et ideo ad priorem divi- sionem cui habitu accedit transferenda. (v. s. in h. Lamb.)

15. T. saniculjeforme caule subtereti raraoso , floribus paucis paniculatis, pedunculis rigidis divaricatis , sepalis reflexis , carpellis striatis stylo apice inflexo longe acuminatis. 1$, in Napaalia. (v. s.)

16. T. TETA.LOIDEUM (Lin. spec. 770.*) caule tereti snbaudo , floribus coryin- bosis, stamirLum filameniis apice dilatatis, foliorum segmeutis glabris ovatis obtusis integris 3-lobisve. in montibus Dahuriae et iu monte Odon-Tchelen ad Sinenses limites. Deless! ic. sel. 1. t. 9. Antherae lineares flavse ; pericarpia 6-8 sessilia oblonga striata. DC. syst. 1. p. 175. (v. s.)

/2. stamineum Lin. f. suppl. 271. (er Ret2 et Willd.)

17. T. Alpinum (Lin! spec. 767.) caule simplicissimo subnndo digitali , racemo

r„ir,.cTKDM. RANtJNCULACE^. i3

simplici terminaH , floribus nntantibns, fol. segmentis glabris. in pascuis editioribus montiuiuKaiuschatkse, Laponise etPyrenseorum Moris. oxon. 3. p. 325. a. 9. t. 20. f. 14. Species humillima et digiti altitudinem vix adsequans. DC. syst. 1, p. 175. (v. v.)

18. T. foetidum (Lin. spec. 768?) caule simplici, basi nudo, medio folioso, apice paniculato , foliis pubesceuti-viscidis , segmentis dentibus obiusis. *iL in Alpium vallibns, Monte-Cenisio , Valle 1m.hu. Helvetiae. Lam! illustr. t. 497. f. 3. T. styloideum Lin. f.! suppl. 271. ex h. Lin! caulis pubescenli-viscidus, basi vaginis tectus. DC. syst. 1. p. 176. (v. s.)

19. T. t-ubescens (Schl! pl. exsic.) canle simplici foliis sparsis obsito apice panicuJato , foliis subpubescenti-viscidulis. 1L in lapidosis calcareis -Occi- taniae cirea Monspelium , Avenionem, et in Vallesia inferioii. T. Cornuti Poir! dict. 5. p. 319. * excl. syn. et patria. "Videlur species a Linua^o pro